Verkoopsvoorwaarden Westreex Commv ondernemingsnummer BE0751.616.169

de factuur is te betalen binnen de 30 dagen volgend op de factuurdatum met vermelding van het factuurnummer. Bij niet-tijdige betaling van de factuur zal het bedrag hiervan verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 20% met een minimum van 50 EURO. Eveneens loopt van rechtswege en zonder in gebrekestelling een intrest van 7% vanaf de factuurdatum. Alle geschillen, van welke aard ook, zullen beslecht worden door de rechtbank van koophandel Gent, Afdeling Ieper .

Deze factuur kan slechts per aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de datum van de verzending ervan. Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de klant zodat geen verder protest tegen de factuur meer mogelijk is. Alle klachten i.v.m. leveringen van goederen of diensten dienen ons binnen de 24 uur na levering overgemaakt te worden bij aangetekend schrijven. Na afloop van deze termijn wordt de levering geacht te zijn aanvaard door de klant zodat geen verder protest tegen de levering meer mogelijk is. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot het vervangen van het geleverde product of de dienst, met een maximum van het gefactureerde bedrag.

Ambachtelijk gebrouwen bier drink je met verstand. Geen 18, geen alcohol.